Make your own free website on Tripod.com
visaznak.jpg - 10.4 K

VISA POSLOVNA SKOLA

27. mart, Beograd
informator za
skolsku 1998/99. godinuI UVOD

II ODSECI:
1. Marketing i trgovina
2. Finansije i racunovodstvo
3. Poslovna informatika i statistika
4. Porezi i carina

III KONKURS

IV UPRAVA SKOLEI Uvod:

	Godine 1956. osnovana je Visa ekonomsko kiomercijalna skola.
	Integracijom ove skole sa Visom finansijskom skolom (osnovanom 1960. godine) i Visom
skolom za spoljnu trgovinu (osnovanom 1960. godine) nastaje Visa ekonomska skola koja je pocela
sa radom 01. oktobra 1968. godine.
	Godine 1987. integrisu se Visa ekonomska skola i Visa skola za primenjenu informatiku i 
statistiku u Visu skolu za ekonomiju i informatiku, koja dve godine kasnije (1989.) menja naziv
u Visu poslovnu skolu.
	Visa poslovna skola raspolaze sa 13.000 m2 korisne povrsine u savremenoj i funkcionalnoj
zgradi koja je namenski gradjena za ovu vrstu delatnosti. Cetiri amfiteatra, 20 slusaonica sa
ukupnim brojem od 2.274 stolica, 26 kabineta za profesore, laboratorijama opremljenim najnovijom
racunarskom tehnologijom, savremenim laboratorijama za ucenje stranih jezika, fiskulturnom salom.
U okviru Skole formiran je Centar za razvoj i inovacije znanja.
II Odseci:

Marketing i trgovina

I GODINA

                      I       II

1. Sociologija              3+1       -
2. Ekonomija               3+2       -
3. Ekonomika preduzeca          4+2       -
4. Menadzment               -       3+2
5. Racunovodstvo              -       4+2
6. Matematika za ekonomiste        4+2       -
7. Poslovna statistika           -       4+2
8. Uvod u informacione sisteme      3+2      3+2
9. Strani jezik              3+1      3+1
                    _________________________

UKUPNO                   29       26


II GODINA

                      III       IV
Zajednicki predmeti:

1. Privredno pravo sa elementima      
  medjunarodnog prava           3+1       -
2. Finansijski menadzment          -       3+1
3. Marketing                3+1       2+1
4. Medjunarodna trgovinska politika    3+1       -
5. Ekonomika trgovine           3+1       -
6. Medjunarodni marketing          -       3+1
Srucna praksa               0+3       0+3
                     ________________________
              
                      16       11


Smer: Marketing

7. Trzisno komuniciranje           -       3+1
8. Ponasanje potrosaca            -       3+1
9. Logistika                3+1       -
10. Marketing istrazivanja i
  marketing informacioni sistem      3+1       -
11. Prodaja                 -       3+1
Strucna praksa                        8
                     ________________________

                       24       23

Smer: Spoljna i unutrasnja trgovina

7. Medjunarodno poslovanje          -       4+2
8. Komercionalno i tehnolosko
  poznavanje robe              3+1       -
9. Trgovinski menadzment           3+1       -
10. Marketing u trgovini           -       3+1
Strucna praksa                        8
                      ________________________

                       24       21

Finansije i racunovodstvo

I GODINA

                      I       II

1. Sociologija              3+1       -
2. Ekonomija               3+2       -
3. Ekonomika preduzeca          4+2       -
4. Menadzment               -       3+2
5. Racunovodstvo              -       4+2
6. Matematika za ekonomiste        4+2       -
7. Poslovna statistika           -       4+2
8. Uvod u informacione sisteme      3+2      3+2
9. Strani jezik              3+1      3+1
                    _________________________

UKUPNO                   29       26


II GODINA

                      III       IV
Zajednicki predmeti:

1. Finansijski menadzment         2+1       2+1
2. Analiza poslovanja preduzeca      2+1       2+1
3. Monetarne i javne finansije       2+2       -
4. Privredno pravo             -       3+1
                    _________________________

                      10       10

Smer: Racunovodstvo

5. Upravljacko racunovodstvo        2+4       2+2
6. Finansijska kontrola i revizija     -       2+1
7. Kompjuterizovani racunovodstveni
  sistemi                 2+2       2+4
Strucna praksa               4        2
                     _________________________

                      16       17

Smer: Bankarstvo i osiguranje

5. Bankarstvo                2+2       2+2
6. Osiguranje                2+2       2+2
7. Informacioni sistemi u bankarstvu     -       2+2
Strucna praksa                4        2
                     _________________________

                       16       16

Poslovna informatika i statistika

I GODINA

                      I       II

1. Sociologija              3+1       -
2. Ekonomija               3+2       -
3. Ekonomika preduzeca          4+2       -
4. Projektovanje programa         -       2+2
5. Racunovodstvo              -       4+2
6. Matematika               4+2       -
7. Poslovna statistika           -       4+2
8. Uvod u informacione sisteme      3+2      3+2
9. Strani jezik - za smer Poslovna 
  informatika obavezan Engleski jezik  3+1      3+1
                     _________________________

UKUPNO                   29       25


II GODINA

                      III       IV
Zajednicki predmeti:

1. Marketing                -       3+1
2. Upravljanje bazom podataka        -       2+2
3. Uvod u operaciona istrazivanja     2+2       -
4. Menadzment                -       3+2
                     __________________________

                      4        13

Smer: Poslovna informatika

5. Osnovni simbolicki jezik
  programiranja              3+3       -
6. Operativni sistemi racunara        -       3+2
7. Uvod u teoriju sistema          3+1       -
8. Sredstva za obradu i prenos
  informacija               3+1       -
9. COBOL                   -       3+2
10 Projektovanje informacionih sistema   2+2       -
11. Poslovno proizvodni informacioni
  sistem                 2+2       -
Prakticna nastava              0+3       0+3
                      __________________________

                       25       13

Smer: Statistika

5. Osnovni statistickih istrazivanja     2+3       -
6. Demografija                -       2+2
7. Teorija uzoraka i planiranje
  eksperimenata               4+2       -
8. Ekonomska statistika            -       3+3
9. Statisticki metodi i modeli        4+2       -
10. Analiza vremenskih serija        3+2       -
Strucna praksa                0+3      0+3
                      _________________________

                       22       17

Porezi i carine

I GODINA

                      I       II

1. Javne finansije             -       3+2
2. Ekonomija               3+2       -
3. Ekonomika preduzeca          4+2       -
4. Privredno pravo            3+1       -
5. Racunovodstvo              -       4+2
6. Matematika               4+2       -
7. Poslovna statistika           -       4+2
8. Uvod u informacione sisteme      3+2      3+2
9. Strani jezik - za smer Poslovna    3+1      3+1  
10. Upravno pravo             -       3+1
                     _________________________

UKUPNO                   30       30


II GODINA

                      III       IV

1. Poreski sistem             3+2       -
2. Finansijska operativa          3+2       -
3. Utvrdjivanje i naplata
  pravnih prihoda             -       4+2
4. Carine i uvozne dadzbine         -       3+2
5. Elementi krivicnog prava
  i krivicnog postupka          3+2       -
6. Racunovodstvo II            4+2       -
7. Poresko knjigovodstvo
  i evidencija               -       4+2
8. Kontrola i revizija           -       4+2
9. Komercijalno poznavanje robe      3+2       -
10. Informacioni sistem
  javne uprave              3+1       3+1
Strucna praksa                       3
                     __________________________

                      30       27

III Konkurs:

	Visa poslovna skola u Beogradu upisace u prvu godinu studija 1.900
studenata.
_____________________________________________________________________

	ODSEK       iz budzeta  koji sami placaju skolarinu
MARKETING I TRGOVINA     100          450
FINANSIJE I RACUNOVODSTVO  100          300
POSLOVNA INFORMATIKA
 I STATISTIKA        100          300
POREZI I CARINE       100          450
U K U P N O         400          1500
______________________________________________________________________

	U prvu godinu studija u Visu poslovnu skolu moze se upisati lice
koje ima srednje obrazovanje.
	Kandidat koji konkurise za upis polaze klasifikacioni ispit iz dva
predmeta po izboru od sest navedenih predmeta:
	- Politicka ekonomija,
	- Sociologija,
	- Ekonomika i organizacija preduzeca,
	- Matematika,
	- Statistika,
	- Informatika.

IV Uprava skole

Mr Djuradj Novakovic, profesor
Direktor


Dr Mila Jancetovic-Atanasovska, profesor
Zamenik direktora za nastavu


Momcilo Markovic, profesor
Zamenik direktora za finansije i ostala pitanja


Miodrag Stojanovic
Sekretar


Branka Vicentijevic
Sef Sluzbe za organizaciju nastave i studentska pitanja

Svakoga dana sve vise napredujem u sticanju znanja

Izreka Vise poslovne skole

HOME